Партията на европейските социалисти приветства споразумението между правителствата на страните-членки на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия да бъде представен Европейски стълб на социалните права преди края на 2017 г. – нещо, което социалистите залагат в програмата си от от години.

Стълбът на социалните права се отнася до осигуряването на нови и по-ефективни права за гражданите. Той се основава на 20 ключови принципа, структурирани около три категории:

– Равни възможности и достъп до пазара на труда;
– Справедливи условия на труд;
– Социална закрила и приобщаване.

„Социалистите години наред се борихме на ниво ЕС да бъде формулирана декларация на принципите относно социалните права за всички европейци. От десетилетия твърдим, че Европа има нужда от обрат в социалната сфера, за да възстанови баланса в полза на социалните права. Затова се радваме, че тези приоритети най-сетне бяха договорени от всички национални правителства, както и от институциите на ЕС, благодарение на натиска на социалистическите и социалдемократическите правителства, цялото семейство на ПЕС и усилената работа на нашите депутати от Групата на социалистите и демократите в ЕП.”, заяви лидерът на ПЕС Сергей Станишев.

Сред особено значимите за ПЕС в заложените в Социалния стълб приоритети, са:

– създаване на качествени работни места с качествени условия на труд;
– справедливо възнаграждение, фиксирана минимална заплата и минимално равнище на доходите;
– мерки срещу несигурността на работното място и забрана на злоупотребите с нерегламентирани договори;
– силна социална защита за всички;
– гарантиран достъп до здравни грижи и други основни услуги;
– равенството между половете и предоставяне на равни възможности, включително на хора със специфични нужди.
„Наясно сме също, че това е само първата стъпка. След като Социалният стълб бъде популяризиран, следващата стъпка е да се изработи План за действие, който да посочва точно как тези хубави намерения ще бъдат реализирани в действителност. Така че предвидените социалните права да могат да окажат практическо въздействие върху живота на европейските граждани и работници“, допълни Станишев.

За повече информация относно Европейския стълб на социалните права:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg